Ubezpieczenie w szkole

Uczniowie szkół publicznych wszystkich stopni mają ubezpieczenia w PZU. Na początku każdego roku oświatowego dokonują jednej odpłaty na ubezpieczenia za pośrednictwem sekretariatu. Ubezpieczenia w szkole są ważne, gdyż na lekcji wychowania fizycznego może dojść do urazu. W niewielu szkołach istnieją sekretariaty pielęgniarki, a jeśli już są, to pielęgniarka nie przebywa w nim od pierwszej do ostatniej lekcji, poprzez wszystkie dni oświatowe. Pracownicy szkoły mają za to ubezpieczenie pracownicze, ubezpieczające ich w sytuacji uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek wypadku. Jeśli zajdzie taka sytuacja, to poszkodowanemu albo jego rodzinie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe wypłaca stosownej wysokości odszkodowanie. Odszkodowania najczęściej pokrywają straty doświadczone przez poszkodowanego, no i też korzyści, utracone w wyniku szkody. Nie może być takiej sytuacji, ażeby odszkodowanie było wyższe niż wartość wyrządzonych strat. Odszkodowanie może się niestety zniżyć, jeśli pozostaną zrealizowane warunki zawarte w umowie.

Informacje zaczerpnięte z:

http://www.kusy.eu http://www.olszowski.eu http://www.prusinski.eu http://www.fabianski.eu http://www.karkoszka.eu